top of page
khau trang vai khang khuan 2.jpg

항균 방수 패브릭 페이스 마스크

 150 gsm

- 3 레이어 항균 방수 패브릭 페이스 마스크

- 100 %면 2 겹, 방수 1 겹

- 호흡기 감염 예방에 도움

- 먼지 방지, 자외선 차단, 항균

- 여러 번 재사용하고 환경을 보호하십시오.

- 질적 - 150 gsm

- Please contact 0908.445.320 (Ms.Châu for more detail information)

** 이미지를 확대하려면 클릭하십시오
graphic English 3-layer blue.jpg
khau trang vai khang khuan 4.jpg

2 레이어 항균 패브릭 페이스 마스크 - 150 gsm

graphic English 2-layer white.jpg
Mau khau trang vai 1.jpeg
Mau khau trang vai 2.jpeg
Mau khau trang vai 3.jpeg
Mau khau trang vai 4.jpeg
Mau khau trang vai 5.jpeg
Mau khau trang vai 6.jpeg
Mau khau trang vai 7.jpeg
Mau khau trang vai 8.jpeg
Mau khau trang vai 9.jpeg
Mau khau trang vai 10.jpeg
Mau khau trang vai 11.jpeg
5.jpg
English poster.tif
** 이미지를 확대하려면 클릭하십시오
nep khau trang 1.jpeg
핵심어
bottom of page